Μεταφορικα σε ολη την Ελλαδα ( Μεταφορικα σε ολη την Ελλαδα από 48 έως 72 ώρες )

Όροι χρήσης

 Όροι χρήσης - Oily.gr

 

                                                                                                                              

I. Αντικείμενο

 

Αρ. 1. Οι όροι του παρόντος προορίζονται για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της «Όϊλι» Ε.Π.Ε., με διεύθυνση εγγραφής στο Μπουργκάς, συνοικία «Λαζούρ», πολυκατοικία 109, Ενιαίος αριθμός εταιρείας BG203795082, εκπροσωπούμενη από τον Νικολάι Νικόλοφ, αποκαλούμενος παρακάτω «Προμηθευτής» και των «Πελατών», αποκαλούμενοι παρακάτω «Καταναλωτές», και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.oily.gr, αποκαλούμενο παρακάτω «Ηλεκτρονικό κατάστημα».

 

ΙΙ. Στοιχεία του προμηθευτή

 

Αρ. 2. Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον Νόμο ηλεκτρονικού εμπορίου και τον Νόμο περί της προστασίας των καταναλωτών:

1. Επωνυμία του προμηθευτή «Όϊλι» Ε.Π.Ε.

2. Η εγγραφή στα δημόσια μητρώα: Ενιαίος αριθμός εταιρείας BG203795082

 

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού καταστήματος

 

Αρ. 3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ένα ηλεκτρονικό μαγαζί, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.oily.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν συμβόλαια αγοραπωλησίας με τα προτεινόμενα από το ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των εξής:

1.    Να εκτελούν εγγραφή και δημιουργία προφίλ για την εξέταση του ηλεκτρονικού καταστήματος και για τη χρησιμοποίηση των επιπροσθέτων υπηρεσιών για την προσκόμιση πληροφοριών.

2.    Να κάνουν ηλεκτρονικές διαδηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή υλοποίηση συμβολαίων με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω της διασυνδετικής διάταξης της ιστοσελίδας, η οποία είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

3.     Να συνάψουν συμβόλαια αγοραπωλησίας και προμήθειας εμπορευμάτων, τα οποία προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.    Να κάνουν οποιεσδήποτε πληρωμές σε σχέση με των συναπτόμενων συμβολαίων με το ηλεκτρονικό κατάστημα, σύμφωνα με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

5.    Να λαμβάνουν πληροφορίες για καινούργια προϊόντα, τα οποία προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

6.    Να εξετάσουν τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά, τις τιμές και τους όρους προμήθειας.

7.  Να ενημερωθούν για τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Νόμο, κυρίως μέσω της διασυνδετικής διάταξης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος στο Διαδίκτυο.

Αρ. 4. Ο Προμηθευτής προμηθεύει και  εγγυάται τα δικαιώματα των καταναλωτών, που προβλέπονται στον Νόμο εντός των πλαισίων καλοπιστίας και σύμφωνα μα κριτήρια και τους όρους του καταναλωτικού και εμπορικού δικαίου.

Αρ. 5. (1) Οι καταναλωτές συνάπτουν συμβόλαιο αγοραπωλησίας προϊόντων, τα οποία προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω της διασυνδετικής διάταξης του Προμηθευτή, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο στη www.oily.gr  ή μέσω άλλου μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

(2)   Σύμφωνα με το συναπτόμενο με τους καταναλωτές συμβόλαιο αγοραπωλησίας προϊόντων, Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει και να μεταβιβάσει στον Καταναλωτή την κυριότητα των επιλεγμένων μέσω της διασυνδετικής διάταξης απ’αυτόν προϊόντων.

(3)    Οι καταναλωτές πληρώνουν στον Προμηθευτή αμοιβή για τα προμηθευόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τους γενικούς όρους του παρόντος. Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό, αναφερόμενο από τον Προμηθευτή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού καταστήματος στο Διαδίκτυο.  

(4)   Ο Προμηθευτής προμηθεύει τα παραγγελμένα από τους καταναλωτές προϊόντα εντός των προθεσμιών και όρων, καθορισμένες στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του παρόντος.

(5)  Η τιμή προμήθειας καθορίζεται ξεχωριστά και ρητά από τις τιμές των προϊόντων.

Αρ. 6. (1) Ο καταναλωτής και Ο Προμηθευτής συμφωνούν, ότι όλες οι διαδηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και υλοποίηση του συμβολαίου αγοραπωλησίας μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικώς και μέσω ηλεκτρονικών διαδηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου περί των ηλεκτρικών εγγράφων και της ηλεκτρονικής υπογραφής και του άρθρου 11 του Νόμου περί του ηλεκτρονικού εμπορίου.

(2) Υποτίθεται ότι οι ηλεκτρονικές διαδηλώσεις εκ μέρους των καταναλωτών της ιστοσελίδας, γίνονται από πρόσωπα, τα οποία είναι αναφερόμενα στα στοιχεία, τα οποία προσκομίστηκαν από τον καταναλωτή κατά τη διάρκεια της εγγραφής του, εάν ο Καταναλωτής εισήγαγε τον αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης.

 

IV. Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος

 

Чл. 7. (1) Για να μπορεί να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για τη σύναψη συμβόλαια αγοραπωλησίας προϊόντων, Ο Καταναλωτής πρέπει να εισάγει το επιλεγμένο απ’αυτόν όνομα και κωδικό πρόσβασης εξ αποστάσεως στις περιπτώσεις όπου ζητείται την εγγραφή του από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

(2)    Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης εξ αποστάσεως καθορίζονται από τον Καταναλωτή μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή.

(3)   Με τη συμπλήρωση των στοιχειών και το πάτημα των κουμπιών «Ναι, αποδέχομαι» και «Εγγραφή», Ο Καταναλωτής δηλώνει ότι γνωρίζει  τους γενικούς όρους και συμφωνεί με το περιεχόμενο τους και υποχρεώνεται να τους τηρεί ρητώς.

(4)    Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή του Καταναλωτή μέσω αποστολής επιστολής στο αναφερόμενο από τον Καταναλωτή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο οποίο στέλνονται οι πληροφορίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής. Ο Καταναλωτής επιβεβαιώνει την εγγραφή του και τη σύναψη του συμβολαίου μέσω της ηλεκτρονικής παραπομπής στην αποσταλμένη επιστολή από τον Προμηθευτή, με το οποίο ενημερώνεται από την εγγραφή. Μετά την επιβεβαίωση, δημιουργείται έναν λογαριασμό του Καταναλωτή και μεταξύ του Καταναλωτή και του Προμηθευτή δημιουργούνται εμπορικές σχέσεις.

(5)   Κατά την υλοποίηση της εγγραφής, Ο Καταναλωτής υποχρεώνεται να προσκομίσει πιστά και επίκαιρα στοιχεία. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του, Ο Καταναλωτής πρέπει να αλλάξει εγκαίρως τα στοιχεία του, τα οποία αναφέρονται στην εγγραφή του.

(6)   Σε περίπτωση που για την εγγραφή του Καταναλωτή χρησιμοποιείται προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα ή άλλα δίκτυα, μέρος του συμβολαίου είναι το πρόσωπο, το οποίο είναι δικαιούχος του προφίλ που χρησιμοποιήθηκε στο αντίστοιχο κοινωνικό ή άλλο δίκτυο. Αντιθέτως, Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του Καταναλωτή στο αντίστοιχο κοινωνικό ή άλλο δίκτυο.

Чл. 8. (1) Η ηλεκτρονική διεύθυνση που προσκομίστηκε κατά την αρχική εγγραφή του Καταναλωτή, καθώς και κάθε επόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία χρησιμοποιήθηκε για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Καταναλωτή και του Προμηθευτή είναι μια Βασική ηλεκτρονική διεύθυνση κατά την έννοια αυτών των Γενικών όρων. Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αλλάζει τη Βασική του ηλεκτρονική διεύθυνση.

(2)    Σε περίπτωση που ζητείται αλλαγή της Βασικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, Ο Προμηθευτής στέλνει το ζήτημα για επιβεβαίωση της αλλαγής. Το ζήτημα επιβεβαίωσης στέλνεται από τον Προμηθευτή στην αναφερόμενη από τον Καταναλωτή Καινούργια Βασική ηλεκτρονική διεύθυνση.

(3)    Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη ενώπιον του Καταναλωτή για παράνομη αλλαγή της Βασικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

(4)   Ο Προμηθευτής μπορεί να ζητήσει από τον Καταναλωτή τη χρήση της Βασικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε ειδικές περιπτώσεις.

 

V.    Τεχνικά στάδια σύναψης συμβολαίου αγοραπωλησίας

 

Αρ. 9. (1) Οι Καταναλωτές χρησιμοποιούν κυρίως τη διασυνδετική διάταξη της ιστοσελίδας του Προμηθευτή για να συνάψουν συμβόλαια αγοραπωλησίας των προτεινόμενων από τον Προμηθευτή προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(2)  Το συμβόλαιο συνάπτεται στα βουλγαρικά.

(3) Το συμβόλαιο μεταξύ του Προμηθευτή και του Καταναλωτή αποτελεί τους παρόντες γενικούς όρους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση: http://oily.gr/general-terms/

(4) Το παρόν συμβόλαιο θεωρείται συναπτόμενο από τη στιγμή υλοποίησης της εγγραφής του Καταναλωτή στον Προμηθευτή. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας εμπορευμάτων θεωρείται συναπτόμενο από τη στιγμή παραγγελίας του εμπορεύματος από τον Καταναλωτή μέσω της διασυνδετικής διάταξης του Προμηθευτή.

(5) Για τη σύναψη του παρόντος συμβολαίου και για τη σύναψη του συμβολαίου αγοραπωλησίας εμπορευμάτων, Ο Προμηθευτής ρητά ενημερώνει τον καταναλωτή με τον καλύτερο τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών μέσων.

(6) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα στην αναφερόμενη από τον Καταναλωτή διεύθυνση ή γραφείο του κούριερ και δεν φέρει ευθύνη στις περιπτώσεις όπου τα δηλωθέντα στοιχεία του Καταναλωτή είναι άπιστα ή μπερδεμένα.

Αρ. 10. Οι Χρήστες συνάπτουν Συμβόλαιο αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή κατά την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Υλοποίηση της εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα και προσκόμιση των απαραίτητων στοιχειών, εάν Ο Καταναλωτής δεν έχει εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέχρι στιγμής.

(2)   Είσοδος στο σύστημα υλοποίησης παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω της αναγνώρισης με όνομα και κωδικό;

(3)    Επιλογή ενός προϊόν ή περισσότερων προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος και η προσθήκη τους στον κατάλογο προϊόντων προς αγορά

(4)    Προσκόμιση των στοιχειών για την εκτέλεση της παραγγελίας

(5)    Επιλογή του τρόπου και του χρόνου πληρωμής της τιμής

(6)    Επιβεβαίωση της παραγγελίας

(7)    Ο Καταναλωτής μπορεί να παραγγείλει το επιλεγμένο στο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόν και μέσω τηλεφώνου, το οποίο αναφέρεται στη διασυνδετική διάταξη του Προμηθευτή. Σ’αυτή τη περίπτωση ισχύουν όλοι οι γενικοί όροι αναφερόμενοι παραπάνω για παραγγελίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

VI. Υποχρεώσεις του Προμηθευτή και προστασία των Καταναλωτών

 

Αρ. 11. Οι κανονισμοί του παρόντος τμήματος VI από αυτούς τους γενικούς όρους εφαρμόζονται στους Καταναλωτές για τους οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία αναφερόμενα κατά τη σύναψη του συμβολαίου αγοραπωλησίας ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί κανείς να πιστοποιεί, ότι είναι Καταναλωτές κατά την έννοια του Νόμου περί της προστασίας των καταναλωτών, του Νόμου ηλεκτρονικού εμπορίου και/ή της Οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις

Αρ. 12. (1) Τα βασικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των προϊόντων του Προμηθευτή, αναφέρονται στο προφίλ του κάθε προϊόντος στην ιστοσελίδα του ηλεκτρικού καταστήματος.

(2)  Η τιμή των προϊόντων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν όλα τα τέλη καθορίζονται από τον Προμηθευτή στο προφίλ του κάθε προϊόντος στην ιστοσελίδα του ηλεκτρικού καταστήματος.

(3) Η αξία των εξόδων παράδοσης καθορίζεται από τον Προμηθευτή και προσκομίζεται ως πληροφορίες στους Καταναλωτές, καθώς και στις περιπτώσεις όπου η παραγγελία είναι για τον λογαριασμό του Προμηθευτή.

Αρ. 13. (1) Ο Καταναλωτής αποδέχεται, ότι Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή για τις συναπτόμενα με τον Καταναλωτή συμβόλαια αγοραπωλησίας προϊόντων και την παράδοσή τους.

(2) Ο Καταναλωτής επιλέγει μόνος του εάν να πληρώσει τη τιμή παράδοσης των προϊόντων στον Προμηθευτή ή στη στιγμή παράδοσής τους.

Αρ. 14. (1) Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή υπερημερία και χωρίς να πει ποια είναι η αιτία, για απορρίπτει συναπτόμενο συμβόλαιο εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

(2)  Το δικαίωμα άρνησης κατά το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Για την προμήθεια προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, η αξία των οποίων εξαρτάται από τη κινήσεις των οικονομικών αγορών, οι οποίες Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να ελέγξει.

(3) Όταν Ο Προμηθευτής δεν υλοποίησε τις υποχρεώσεις του για την προσκόμιση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Νόμου περί των προστασίας των καταναλωτών, Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί από το συναπτόμενο συμβόλαιο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Όταν οι πληροφορίες κατά το παρόν άρθρο προσκομίστηκαν στον Καταναλωτή εντός της προθεσμίας άρνησης, η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία προσκόμισής τους.

(4) Σε περίπτωση που Ο Καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα άρνησης του κατά το εδάφιο 1, Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει πλήρως τα πληρωμένα από τον Καταναλωτή ποσά, όχι αργότερα από 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία άρνησης του συναπτόμενου συμβολαίου. Από το ποσό που πλήρωσε Ο Καταναλωτής σύμφωνα με το συμβόλαιο παρακρατούνται τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, εκτός εάν Ο Καταναλωτής επέστρεψε τα προϊόντα για δικό του λογαριασμό και ενημέρωσε τον Προμηθευτή γι’αυτό.

(5) Ο Καταναλωτής υποχρεώνεται να τηρεί τα παραδοθέντα από τον Προμηθευτή προϊόντα, την ποιότητα και την ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια της προθεσμίας κατά το εδάφιο 1.

Αρ. 15. (1) Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων και η αρχική στιγμή από την οποία αρχίζει η προθεσμία καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε εμπόρευμα κατά τη σύναψη του συμβολαίου με τον Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή, εκτός εάν τα εμπορεύματα παραγγέλθηκαν σε μια παραγγελία.

(2) Εάν Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκτελεί το συμβόλαιο λόγω μη διαθεσιμότητας των παραγγελμένων προϊόντων, ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Καταναλωτή γι’αυτό.

(3) Στις περιπτώσεις κατά το εδάφιο 3, Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να προμηθεύει στον Καταναλωτή προϊόντα με την ίδια ποιότητα και τιμή. Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Καταναλωτή ηλεκτρονικώς και μέσω τηλεφώνου για την αλλαγή της εκτέλεσης του συμβολαίου.

(4) Σε περίπτωση εξάσκηση του δικαιώματος άρνησης από το συμβόλαιο προμήθειας, τα έξοδα επιστροφής είναι για τον λογαριασμό του Καταναλωτή.

 

Αρ. 16. (1) Ο Προμηθευτής παρέχει τα προϊόντα στον Καταναλωτή μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης των απαιτήσεων και ύπαρξης των περιστάσεων κατά το άρθρο 61 του Νόμου περί της προστασίας των καταναλωτών.

(2) Ο Καταναλωτής και Ο Προμηθευτής πιστοποιούν τις περιστάσεις κατά το εδάφιο 1 γραπτώς στη στιγμή παραλαβής του προϊόντος θέτοντας ιδιόχειρα την υπογραφή του, εκτός ένα έχει συμφωνηθεί άλλο.

(3) Ο Καταναλωτής και Ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις κατά το εδάφιο 1 και άρθρο 61 του Νόμου περί της προστασίας των καταναλωτών θα τηρούνται εάν η πιστοποίηση έγινε από πρόσωπο, για το οποίο μπορεί κανείς να πει, ότι θα προσκομίσει τις πληροφορίες στον Καταναλωτή – μέρος του συμβολαίου.

(4) Ο Καταναλωτής πρέπει να εξετάσει το προϊόν στη στιγμή παραλαβής και παράδοσής του από τον Προμηθευτή και εάν το προϊόν αυτό δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του, πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Προμηθευτή γι’αυτό.

 

VII. Προστασία των προσωπικών στοιχειών

 

Αρ. 19. (1) Ο Προμηθευτής αναλάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών στοιχειών του Καταναλωτή σύμφωνα με τον Νόμο περί της προστασίας των προσωπικών στοιχειών.

(2) Λόγω ασφάλειας των προσωπικών στοιχειών των Καταναλωτών, Ο Προμηθευτής στέλνει τα στοιχεία μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία αναφέρεται από τον Καταναλωτή κατά τη διάρκεια της εγγραφής του.

Αρ. 20. (1) Σε πάσα στιγμή Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Καταναλωτή να προσκομίσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του και να πιστοποιεί την ακρίβεια της κάθε περίστασης και προσωπικών στοιχειών κατά τη διάρκεια της εγγραφής του.

(2) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, Ο Καταναλωτής ξέχασε ή έχασε το όνομα και τον κωδικό του, Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τη «Διαδικασία ξεχασμένων και χαμένων ονομάτων και κωδικών».

 

VIII. Αλλαγές και πρόσβαση στους Γενικούς όρους

 

Αρ. 21. (1) Οι παρόντες γενικοί όροι μπορούν να αλλαχτούν από τον Προμηθευτή για το οποίο ο τελευταίος θα ενημερώσει όλους τους Καταναλωτές του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίοι έχουν εγγραφή.

(2) Ο Προμηθευτής και Ο Καταναλωτής συμφωνούν, ότι κάθε συμπλήρωση και αλλαγή αυτών των γενικών όρων θα ισχύουν για τον Καταναλωτή μετά τη ρητή του ενημέρωση εκ μέρους του Προμηθευτή και εάν Ο Καταναλωτής δεν δηλώσει ότι τους απορρίπτει εντός 14 ημερών.

(3) Ο καταναλωτής αποδέχεται, ότι όλες οι διαδηλώσεις του Προμηθευτή σε σχέση με την αλλαγή αυτών των γενικών όρων θα στέλνονται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία αναφέρεται από τον καταναλωτή κατά τη διάρκεια της εγγραφής του. Ο Καταναλωτής αποδέχεται ότι οι ηλεκτρονικές επιστολές, απεσταλμένες με αυτή τη σειρά θα ισχύουν για τον ίδιο τον Καταναλωτή.

Αρ. 22. Ο Προμηθευτής δημοσιεύει τους γενικούς όρους στη διεύθυνση http://oily.gr/general-terms/ μαζί με όλες τις συμπληρώσεις κα αλλαγές τους.

 

IX. Τερματισμός

 

Αρ. 23. Οι παρόντες γενικοί όροι και το Συμβόλαιο του καταναλωτή με τον Προμηθευτή σε τερματιστούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-    Με την ακύρωση και κήρυξη σε πτώχευση ενός των μερών του συμβολαίου

-    Με αμοιβαία γραπτή συνεννόηση των μερών

-    Μονόπλευρα με προειδοποίηση από κάθε ένα μέρος σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων του άλλου μέρους

-    Με αντικειμενική αδυναμία οποιαδήποτε των μερών του συμβολαίου να πληρούν τις υποχρεώσεις του

-    Με την κατάσχεση και σφράγιση του εξοπλισμού από κρατικές αρχές

-    Σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Στη περίπτωση αυτή, τα συναπτόμενα μη εκτελεσμένα συμβόλαια αγοραπωλησίας παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση.

-    Σε περίπτωση εξάσκησης του δικαιώματος άρνησης σύμφωνα με το άρθρο 55, εδ.1 του Νόμου περί της προστασίας του καταναλωτή.

X. Λοιποί όροι

Αρ. 24. Για όλα τα άλυτα θέματα σχετικά με την υλοποίηση και την ερμηνεία του παρόντος θα εφαρμοστούν τα απαραίτητα νομικά μέτρα.

Αρ. 25. Οι παρόντες γενικοί όροι τίθενται σε ισχύ για όλους του Καταναλωτές της ww.oily.gr